FileWing Shredder 5.1

FileWing Shredder 5.1

Abelssoft - 4MB - Commercial
FileWing Shredder uses different algorithms to safely remove your data. You've got the choice between seven different methods of data removal. These algorithms overwrite your data between one and 35 times, which increases the safety of irreversible removal of your data. The used algorithms are scientifically proven and tested – no one will ever be able to recover your removed files.

FileWing Shredder can overwrite your free space to delete even the slightest bits of deleted data – that were removed by Windows but are in fact recoverable. This is the solution to permanently delete your files.

Even formatting your drive with the Windows methods never really wipes every block of data. The scientific methods of FileWing Shredder can be used to really securely remove everything off your drives. Guaranteed!

Tổng quan

FileWing Shredder là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FileWing Shredder là 5.1, phát hành vào ngày 24/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/05/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 5.1, được sử dụng bởi 42 % trong tất cả các cài đặt.

FileWing Shredder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4MB.

FileWing Shredder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FileWing Shredder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có FileWing Shredder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản